Algemene leden vergadering

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd en worden door het bestuur, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, bijeengeroepen.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (e-mail) aan de leden op een termijn van ten minste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Jaarlijks wordt ten minste 1 algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

In de algemene ledenvergadering brengt het bestuur:

  • Jaarverslag van de secretaris;
  • Jaarverslag van de penningmeester;
  • Openbaarmaking van gehouden verkiezingen, stemmingen en/of enquetes binnen de vereniging;
  • Goedkeuring van wijzigingen op het huishoudelijk reglement;
  • Goedkeuring van besluiten van het bestuur, die haar ingevolge de statuten of het huishoudelijk reglement worden voorgelegd;
  • De agenda wordt samengesteld door het bestuur.

Alle leden hebben toegang tot de vergadering.

Ieder lid heeft 1 stem.

Ieder stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen.

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en door de voorzitter en secretaris ondertekend.

Webmaster
Scan de code